Previous Page  12 / 57 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 57 Next Page
Page Background

8

wijkgids 2017-2018

Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh

(BHS)

De bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) stelt zich ten doel de

belangen van de bewoners van de wijk De Hunze/Van Starkenborgh te behartigen en

zodoende een goed woon-, leef- en werkklimaat in de wijk te bevorderen. Dat gebeurt

door contact te leggen en overleg te voeren met relevante instellingen en personen en

door het betrekken van bewoners bij zaken die in de wijk spelen en door het informe-

ren van de bewoners uit de wijk. De BHS geeft 5 keer per jaar het Wijkblad uit. Hierin

staat informatie over de BHS en buurtcentrum de Hunzeborgh.

e-mail

bestuur@dehunzevanstarkenborgh.nl

internet

www.dehunzevanstarkenborgh.nl

Sociale Long

Maandelijkse ontmoeting in de Oude Wegwijzer, Ypemaheerd 42 9736 MA Groningen

e-mail

socialelong@gmail.com

facebook

Sociale Long/Ontmoetend verbinden

BuurtcentrumDe Kleihorn

Fultsemaheerd 87, 9736 CT Groningen

telefoon

5494820

contactpersoon

Marcella Gortmaker

e-mail

kleihorn@buurtcentraInbeijum.nl

internet

www.buurtcentrainbeijum.nl

Buurtcentrum ’t Heerdenhoes

Isebrandtsheerd 97, 9737 LK Groningen

telefoon

5410070

contactpersoon

Marcella Gortmaker

telefoon

06-49493796

e-mail

heerdenhoes@buurtcentraInbeijum.nl

internet

www.buurtcentrainbeijum.nl

Multifunctioneel wijkcentrumHet Trefpunt

In Het Trefpunt vindt u o.a.: BSO de Wierde, Scouting de Voerman, Kindercentrum

Leutje Laiverds, Stichting Music and Fun, Jongerencentrum Place 2 Bee en Grand Café

Trefpunt. Wekelijks Repair Café en buurtcafé (vrijdag). Zie ook het activiteitenoverzicht.

Beijumerweg 17, 9737 AB Groningen,

telefoon

5422807

contactpersoon

R. Oostmeijer

postadres

Postbus 60007, 9703 BA Groningen

e-mail

info@trefpuntbeijum.nl

internet

www.trefpuntbeijum.nl

e-mail

info@grandcafetrefpunt.nl

internet

www.grandcafetrefpunt.nl